ROMDOM-3sp. z o.o.

Romdom-3

zarządca wspólnot mieszkaniowych


• Do reprezentowania firmy upoważniony jest Zarząd ROMDOM-3 sp. z o.o. :
Grzegorz Bartczak - Prezes Zarządu
Marek Bartczak - Wiceprezes
Urszula Rydz - Prokurent
• Spółka została zarejestrowana w rejestrze handlowym Dział B pod numerem 9174 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Rejestrowy w dniu 12.01.2000 r., a następnie w dniu 8.10.2001 r. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestr Przedsiębiorców pod numerem 0000050571. Kapitał zakładowy wynosi 50 000 zł.
• Spółka posiada zawartą umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności zarządcy nieruchomości.
• Pracujemy na profesjonalnym oprogramowaniu firmy SACER, w którym prowadzona jest ewidencja lokali oraz rozliczenia naliczonych zaliczek i wpłat na utrzymanie części wspólnej, fundusz remontowy i media.
• Nasza firma zatrudnia 15 pracowników z dużym doświadczeniem zawodowym, w tym m.in.: dwóch licencjonowanych zarządców, Radcę Prawnego, inżynierów i techników budowlanych z uprawnieniami oraz Główną Księgową z uprawnieniami.
• Zarządzamy ponad 350 Wspólnotami Mieszkaniowymi
• Sposób dozoru nieruchomości:
nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem nieruchomości w godzinach pracy ROMDOM-3 sp. z o.o. sprawują:
- specjaliści z uprawnieniami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi w zakresie drobnych napraw, konserwacji, remontów i usuwania awarii,
- po godzinach pracy i w dni wolne, awarie wodno-kanalizacyjne i elektryczne usuwane są przez Pogotowie Instalacyjne, z którym Wspólnoty mają zawartą umowę.
• W ramach stawki wynagrodzenia wykonujemy obsługę prawną, księgową, kosztorysowanie, nie pobieramy dodatkowych opłat za przybycie do nieruchomości wspólnotowej pracownika w celu określenia zakresu i sposobu usunięcia awarii, dokonania napraw, konserwacji, spraw interwencyjnych itp.